Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

2020-06-06

Blatche和麦克唐纳在篮下发生冲突

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

麦克唐纳险些将Blatche推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

裁判向技术席告知:麦克唐纳被罚出场

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

麦克唐纳被驱逐出场

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche在冲突后一脸微笑、尽显淡定

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

麦克唐纳被驱逐

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche单打遭熊抱

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche运球单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche运球单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

苏伟单打造成卡姆拉尼犯规

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche运球单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche运球单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

西热力江运球推进

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

苏伟被犯规

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche篮下强打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche篮下强打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

刘炜怪异投篮

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche运球单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche罚球

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche篮下抛投

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

马坎单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

马坎突破

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

周琦篮下勾射

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

周琦快攻暴扣

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche运球单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche运球单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

刘炜运球快攻

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

苏伟篮下单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

两队抢球

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

苏伟罚球

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

苏伟篮下后仰投篮

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

刘炜运球

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

苏伟罚球

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

周琦暴扣

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

周琦单打

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地

Blatche运球

Blatche和敌队发生冲突 险被推翻在地